« Anonym | Main | Linn från Motala »
fredag
feb192010

Linnéa

Hejhej jag heter Linnéa och jag är 11 år. jag älskar dina böcker dem är så bra! jag läser för det mesta jag såg honom först, vem bryr sig och bara vänner typ? jag tycker att du skriver dem jätte bra!. ehm... jag har en fråga: dem personerna som du skriver om Diana,Anisa,maja, edgar flemming,kajal, hugo ja dem personena som är med i dem böckerna... fins dem personerna på riktigt?

Eva svarar: Hej Linnéa, nej det är jag som har hittat på dem!

 

 

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>