« Cornelia | Main | Rebecca »
söndag
jul312011

Amelia

Kjære Eva,
 
ville bare tenke deg for dine så fine bøker :) Min datter Amelia er 2 år gammel. Hun har Binta Dansar og Lalo trummar po polsk (vi er fra Polen) og hun elsker disse bøkene veldig mye. Tusen takk igjen.
 
Vennlig hilsen fra Polen
Malgosia :)

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>